Ко је ко

Бојан Панаотовић, директор и главни и одговорни уредник

тел. 021 520 444 е. пошта: direktor@kcns.org.rs

 

Сунчица Марковић, помоћник директора

тел. 021 528 972 е. пошта: suncica.markovic@kcns.org.rs

 

Редакција филмског програма

Ђорђе Каћански, уредник филмског програма и фестивала Еуро-ин филм

тел. 021 528 346 е. пошта: filmkcns@gmail.com

 

Редакција сценског програма

Симон Грабовац, уредник сценског програма и Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

тел. 021 423 770  е. пошта: infantfestival@gmail.com, simon.grabovac@kcns.org.rs

 

Издавачка делатност

Ален Бешић, уредник часописа за књижевност и теорију “ПОЉА”     

тел. 021 524 584  е. пошта: casopispolja@gmail.com ; polja@neobee.net

 

Редакција говорног програма

Недељко Мамула, уредник књижевног програма

тел. 021 524 584  е. пошта: kckultura@gmail.com; tribine@kcns.org.rs

 

Ђорђо Сладоје, уредник говорног програма

тел. 021 524 584

 

Амерички кутак ( Петра Драпшина 3)

Милица Рашковић, шеф одељења мултимедијалних и мултијезичких пројеката   

 тел. 021 4722 840 е. пошта: novisad@americancorners.rs

 

Редакција ликовног програма

Татјана Новаковић Остојић, уредник ликовног програма у галерији Ликовни салон

тел. 021 529 235  е. пошта: lskcns@gmail.com

Маја Ердељанин, уредник програма у Малом ликовном салону

тел. 021 525 120  е. пошта: maja.erdeljanin@kcns.org.rs, mls@kcns.org.rs

Редакција музичког програма

Весна Каћански, уредник музичког програма и Новосадског џез фестивала

тел. 021 527 852  е. пошта:  vesna.kacanski@kcns.org.rs, music@kcns.org.rs

Дизајнер

Ксенија Чобановић 

тел. 021 522-736  е. пошта: ksenija.cobanovic@kcns.org.rs

Маркетинг

мр Мирсад Авдић, маркетинг менаџер 

 тел. 021 528 972 е. пошта: mirsad.avdic.ns@gmail.com, mirsad.avdic@kcns.org.rs

Секретар Културног центра

Снежана Комар     

тел. 021 528 972  е. пошта: snezanakomar@yahoo.com

 

Односи с јавношћу

 

мср Миљана Козаров

 

тел. 021 528 972

е. пошта: press@kcns.org.rs, presskcns@gmail.com ,  miljana.kozarov@kcns.org.rs

 

О р г а н и з а ц и ј а

Васа Тимотијевић, организациони и технички послови

тел. 021 528 972  е. пошта: smvasa@hotmail.com

Зоран Докић, организатор   

тел. 021 527 852  е. пошта: dokiczoran@yahoo.com

 

 

П р о г р а м с к е    с л у ж б е

Сибина Рукавина, секретар програма     

тел. 021 528 972  е. пошта: sibinans@gmail.com

 

Миља Петровић, секретар редакције часописа ‘ПОЉА’   

 тел. 021 528 972  е. пошта: casopispolja@gmail.com

Ј а в н е    н а б а в к е

 

Милан Мартиновић,  службеник за јавне набавке  

тел. 021 522 736

А д м и н и с т р а ц и ј а

Александра Спасојевић, шеф рачуноводства   

Виолета Петровић, благајник

Вукосава Лончар, књиговођа 

тел. 021 525 539  е. пошта: racunovodstvo@kcns.org.rs ; sanja.spasojevic@kcns.org.rs

 

У п р а в н и   о д б о р   K Ц Н С

председник Управног одбора КЦНС – Давор Переула

чланови Управног одбора КЦНС– Мирела Новаковић, Дане Табш, Ленка Ердељ, Јелена Бижић, Ксенија Чобановић, Снежана Комар

 

Н а д з о р н и   о д б о р   К Ц Н С

председник Надзорног одбора КЦНС – Немања Новаковић

чланови Надзорног одбора КЦНС – Весна Бабић, Зоран Докић