KONKURS za izbor direktora Kulturnog centra Novog Sada

07/02/2013

Tekst konkursa objavljenog 7.2.2013. u javnim glasilima Politika (str. 27) i Dnevnik (str. 22).

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Sl.glasnik RS“, br.72/09), člana 7.Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad („Sl.list grada Novog Sada“ 11/10, 39/10, 50/10, 38/11) i člana 15.stav 2

Statuta Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, br.501 od 8.09.2010. godine, Upravni odbor Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, na svojoj VI redovnoj sednici održanoj dana, 5.02.2013. godine , doneo je Odluku o raspisivanju

javnog

KONKURSA
za izbor direktora
Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

Izbor i imenovanje se vrši na mandatni period od 4 godine.

Imenovanje će, nakon prethodnog postupka sprovedenog u Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad, izvršiti Skupština Grada Novog Sada.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

1. stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti filološke nauke ili iz umetničkih oblasti i to dramske i audiovizuelne umetnosti, likovne umetnosti, muzička umetnost ili primenjene umetnosti i dizajn na studijama drugog stepena ( diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine

2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Poseban uslov :

1.Kandidat za direktora dužan je da predloži Program rada i razvoja Kulturnog centra za mandatni period od četiri godine, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs kao dokaz o ispunjenosti uslova propisanih konkursom:

1. izvod iz matične knjige rođenih – (novi obrazac-original ili overena fotokopija)

2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije – (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci)

3. diploma o stečenom visokom obrazovanju – (original ili overena fotokopija)

4. dokaz o radnom iskustvu – ( potvrda da kandidat ima najmanje 5 godina rada u struci, sa overenom fotokopijom radne knjižice)

5. uverenje o nekažnjavanju – da protiv lica koje konkuriše nije pokrenuta istraga, niti da je podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od mesec dana)

6. kraći biografski podaci sa pregledom kretanja u radnom odnosu i predlog Program rada za četvorogodišnji mandatni period.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave, sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti na adresu: Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, Katolička porta 5, Novi Sad, sa naznakom – “za Konkursnu komisiju”.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

 

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja