КОНКУРС за избор директора Културног центра Новог Сада

07/02/2013

Текст конкурса објављеног 7.2.2013. у јавним гласилима Политика (стр. 27) и Дневник (стр. 22).

На основу члана 35. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр.72/09), члана 7.Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Сл.лист града Новог Сада“ 11/10, 39/10, 50/10, 38/11) и члана 15.став 2

Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад, бр.501 од 8.09.2010. године, Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад, на својој VI редовној седници одржаној дана, 5.02.2013. године , донео је Одлуку о расписивању

јавног

КОНКУРСА
за избор директора
Културног центра Новог Сада, Нови Сад

Избор и именовање се врши на мандатни период од 4 године.

Именовање ће, након претходног поступка спроведеног у Културном центру Новог Сада, Нови Сад, извршити Скупштина Града Новог Сада.

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:

1. стечено високо образовање из научне области филолошке науке или из уметничких области и то драмске и аудиовизуелне уметности, ликовне уметности, музичка уметност или примењене уметности и дизајн на студијама другог степена ( дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

2. најмање пет година радног искуства у струци.

Посебан услов :

1.Кандидат за директора дужан је да предложи Програм рада и развоја Културног центра за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације.

Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс као доказ о испуњености услова прописаних конкурсом:

1. извод из матичне књиге рођених – (нови образац-оригинал или оверена фотокопија)

2. уверење о држављанству Републике Србије – (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци)

3. диплома о стеченом високом образовању – (оригинал или оверена фотокопија)

4. доказ о радном искуству – ( потврда да кандидат има најмање 5 година рада у струци, са овереном фотокопијом радне књижице)

5. уверењe о некажњавању – да против лица које конкурише није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак (не старије од месец дана)

6. краћи биографски подаци са прегледом кретања у радном односу и предлог Програм рада за четворогодишњи мандатни период.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве, са доказима о испуњавању услова конкурса, доставити на адресу: Културни центар Новог Сада, Нови Сад, Католичка порта 5, Нови Сад, са назнаком – „за Конкурсну комисију“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

 

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања