НАСТАНАК И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

17/11/2020

Аутор: др Дуња Демировић Бајрами

Настанак прве туристичке агенције везује се за Енглеску и прву половину 19. века, када су промене које је донела индустријска револуција подстакле појаву првих организованих путовања. Наиме, развој саобраћаја (појава парне локомотиве, пароброда, аутомобила) и индустрије (скраћење радног времена и повећање надница), битно је утицао на економију Енглеске, али и на социјалне промене којима су били захваћени готово сви друштвени слојеви (осиромашени сељаци прелазе у градове и запошљавају се као индустријски радници, формира се буржоаска класа).

Оснивач прве туристичке агенције је Томас Кук (Thomas Cook). Прво путовање, са унапред постављеним програмом и калкулацијом, организовао је 5. јула 1841. године. Наиме, као секретар савеза антиалкохоличарских друштава, дошао је на идеју да организује једнодневни излет до места Лафборо (Loughborough), где се одржавао годишњи конгрес. Користио је услуге железничког превоза по повлашћеној цени од једног шилинга, и додатне услуге као што је традиционални поподневни чај. Укупно 570 људи су били учесници на овом првом организованом путовању. Подстакнут добрим резултатима након првог путовања, Кук је 1845. године основао своју путничку агенцију. Са железничком компанијом Мидленд (Midland) је закључио уговор по коме му је ова компанија ставила на располагање своје превозне капацитете. Своја искуства у организовању путовања Кук је користио и у изради пропагандних материјала које је штампао у сопственој штампарији.

У организовању, за оно време, изузетно масовних туристичких путовања ка свим деловима света, Томас Кук ступа у пословне односе са бројним партнерима (хотелима, железницом, бродским компанијама и другим). Ради лакше сарадње врло рано уводи јединствене инструменте у пословање. Већ 1868. године уводи хотелски купон, претечу данашњег ваучера, који су путници користили за плаћање хотелског смештаја и исхране, а до 1895. године овај систем је био широко прихваћен и купони су се користили у близу 2.000 хотела широм света.

Други значајан пословни инструмент био је Circular Note – претеча данашњег путничког чека, издат 1874. године. Овај безготовински инструмент плаћања омогућавао је туристима да набаве локалну валуту у замену за новчаницу коју је издавао Кук.

Након смрти Томаса Кука 1892. године, агенција под називом Томас Кук и син (Thomas Cook & Son) остаје у породичном власништву до 1928. године, када је дошло до припајања железничкој компанији Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens. После Другог светског рата, тачније 1948. године, агенција прелази у државно власништво. Након пословних губитака које је агенција имала у периоду од 1970. до 1972. године, британска влада продаје компанију Томас Кук и од тада се она налази у власништву конзорцијума Мидленд банке. Међутим, 1992. године, трећа по величини банка у Немачкој, Westdeutsche Landesbank, и велики немачки туроператор LTU Group Holding GmbH преузимају компанију Thomas Cook Group, да би 1995. године поменута немачка банка постала једини власник. У наредном периоду уследиле су даље купопродајне трансакције које су се односиле на куповину дела власништва, и то углавном од стране немачких купаца. Друга по величини туроператорска групација на немачком тржишту – C&N Touristic AG преузима 2000. године Thomas Cook Group и послује под новим именом Thomas Cook AG. Средином 2007. године долази до даљих интеграција и настаје једна од водећих туристичких компанија у свету – Thomas Cook Group plc. Данас, ова агенција има око 20 милиона корисника које услужује 27.000 запослених у бројним пословницама у 17 земаља света. Компанија је била и званични спонзор Олимпијских и Параолимпијских игара у Лондону 2012. године.

Омасовљењу туристичких путовања на подручју САД допринела је путничка агенција основана 1850. године. Њен власник је био Хенри Велс, а седиште агенције под називом American Express Company било је у Њујорку. У почетку су у овој компанији преовладавали шпедитерски послови, да би касније све више били присутни послови у вези са путовањима и банкарски послови. Ова агенција је имала посебно велику улогу у увођењу путничког чека у туристичко путовање, а данас се њено име везује са именом најраспрострањеније кредитне картице.

На осталим континентима, оснивање првих путничких агенција се одвијало спорије, те су прве агенције у Азији основане у Индији (Бомбај) и Јапану почетком 20. века, док је најстарија агенција у Јужној Америци почела са радом у Рио де Жанеиру 1928. године.

Улога туристичких агенција

Од свог настанка, туристичке агенције су првенствено обављале активности у области посредовања у туристичком промету. Основни задатак био је олакшавање свих видова путовања, односно пружање помоћи у њиховој припреми и извођењу. Такве активности су обухватале пружање бројних информација о самом путовању, обезбеђење карата за превоз, резервацију смештаја, исхране и других потребних услуга. У укупним пословима агенција у том периоду доминирали су они везани за путовање (отуда натзив путничка агенција).

Промене које су се одиграле на туристичком тржишту, утицале су и на развој агенцијске делатности. Улога агенција као посредника је и даље важна, али све већи значај добија делатност организовања туристичких путовања. Квалитативно нова улога туристичких агенција је везана за понуду сопственог производа — пакет-аранжмана (комбинација две или више туристичких услуга) и продаје по збирној цени. Цене ових аранжмана су релативно ниске и утицале су на омасовљење туристичке тражње и њено усмеравање ка организованим путовањима.

Нова улога агенција у подели рада на туристичком тржишту била је резултат економског интереса осталих носилаца туристичке понуде, првенствено хотелских и саобраћајних предузећа којима је значајно олакшан пласман сопствених капацитета. С друге стране, бројне су предности биле и за потрошаче — туристе (организације путовања и ниске цене).

Широко прихваћена дефиниција путничких агенција је: „Привредно предузеће које услуге трећих предузећа, потребних за путовање и боравак, посредује туристима, или те услуге нуди у посебним комбинацијама као нове сопствене услуге“. Наведена дефиниција указује на две најважније улоге агенција на туристичком тржишту:

  • посредничку – низ различитих послова које агенција обавља у име и за рачун непосредних пружалаца услуга, обезбеђујући тако услуге путницима и туристима, и
  • улогу организатора путовања – агенција креира и на тржишту продаје сопствени производ — туристички аранжман.

          Првобитни назив путничке агенције је био првенствено везан за путовање. Међутим, развој агенцијске делатности јача њихову улогу као организатора туристичких путовања. Њихов допринос туристичком промету је био и остао веома значајан. У том смислу, агенције се на туристичком тржишту појављују у улози саветника, пропагатора, посредника и предузетника. Тако се издвајају четири основне функције туристичке агенције:

  1. информативно-саветодавна – пружање корисних информација путницима и туристима у вези путовања: могућности коришћења појединих видова саобраћаја, квалитет и цене различитих врста смештаја, царинска и пасошка регулатива, природне, културно-историјске и друге атрактивности на дестинацијама… Информације које се пружају су бесплатне, а оне морају бити тачне, прецизне и ажурне. Како би обавила ову активност, агенција користи сопствене пропагандне материјале (тиме представља своју понуду), али и материјале других пружалаца туристичких услуга (редови вожње, ценовници хотела…);
  2. посредничка – обављајући послове у оквиру ове функције у своје име, али за туђ рачун. Туристичке агенције преузимају и улогу продавца на мало за бројне учеснике на страни туристичке понуде, и за то добијају надокнаду. Ти послови се односе на:
  • путовање (резервација и продаја возних карата за све врсте превозних средстава);
  • боравак (резервација смештаја и исхране, резервација и продаја карата за разне манифестације, посете музејима, изложбама, продаја карата за излете и разгледања);
  • остале услуге (посредовање код најма путничких моторних возила – рент-а-кар, посредовање у осигурању путника и пртљага, мењачки послови, продаја сувенира и туристичких публикација, посредовање у изнајмљивању спортске опреме, итд), и
  • продаја туристичких аранжмана из програма других туристичких агенција.
  1. организаторска – делатност организатора путовања представља процес у коме туроператори комбинују у јединствену целину туристичке услуге и пласирају их на тржишту као сопствени производ по јединственој цени. Битна карактеристика тако формираних туристичких аранжмана је њихова релативно ниска цена. Она је увек нижа од збира цена појединачних услуга уколико би се туриста определио за индивидуално путовање. Основни принцип у пословању туроператора заснован је на економији великог обима. Организатори путовања закупљују потребне превозне и смештајне капацитете у великом обиму и при том постижу релативно ниске цене;
  2. пропагандна – велики туроператори врло често имају утицај на укупна кретања на туристичким тржиштима емитивних земаља, улажући велика средства у укупне промотивне активности и утичући на усмеравање туристичких токова и развој туризма на појединим дестинацијама. Неки европски организатори путовања су више допринели повећању иностраног туристичког промета у појединим земљама него званични носиоци опште пропагандно-информативне делатности према иностранству.

За оснивање и рад туристичких агенција неопходно је обезбедити пословни простор, опрему, финансијска средства и одговарајуће људске ресурсе, односно кадрове. Услови  за оснивање и обављање послова туристичке агенције прописани су националном законском регулативом.

За услужне делатности је карактеристично успостављање интерперсоналног контакта као саставни део процеса пружања услуга. Из тога проистиче пресудан утицај људског фактора на постизање задовољства потрошача. Такву улогу имају и запослени у туристичким агенцијама.

 

Развој туристичких агенција у Србији

Прва путничка агенција у Србији је основана 1919. године, међутим, била је инострана. Наиме, у Београду је отворена филијала међународне компаније Wagons Lits Cook, која је вршила продају карата у домаћем и међународном железничком саобраћају, укључујући и продају карата за коришћење услуга спаваћих кола на Симплон-Оријент Експрес возу који је пролазио и кроз Србију.

Прва домаћа путничка агенција основана је 16. октобра 1923. године у Београду. Био је то Путник који је формиран као акционарско друштво. Главни акционари су били Министарство трговине и индустрије (у чијој је надлежности био и туризам), и Министарство саобраћаја. Врло брзо по оснивању, отварају се прве пословнице у Сарајеву, Београду, Загребу и Љубљани. Првобитни послови Путника били су првенствено везани за продају карата за железнички превоз ван станичних зграда, а већ до краја тридесетих година има прилично развијену и рецептивну и иницијативну делатност. За иностране туристе организује путовања у земљи са посетом великим градовима, познатим бањама и приморским туристичким местима.

Највише страних туриста је долазило из Немачке, тадашње Чехословачке и Аустрије. Домаћи туристи, такође, путују у организацији Путника по земљи и у иностранство. Активности ове туристичке агенције у пропагирању туризма су биле веома запажене, а издања проспеката, брошура и плаката су се убрајала у ред водећих у Европи тога доба. Агенција Путник је учествовала на бројним изложбама у иностранству и у земљи, имала је мрежу од 38 пословница и билетарница у земљи, а остварила је и успешну пословну сарадњу са бројним туристичким агенцијама, хотелским и саобраћајним предузећима у иностранству.

Период динамичног развоја туристичких агенција је започео 1970-их година. Тада је основан велики број туристичких агенција у саставу предузећа из других привредних субјеката.  Тако је спољно-трговинско предузеће Генералекспорт било оснивач једне од најуспешнији југословенских агенција, Југотурс (Yugoturs). Она се развила у туроператора са седиштем у неколико европских земаља. Овај туроператор се специјализовао за организовање туристичких аранжмана у југословенским туристичким дестинацијама за стране туристе. Национална авио-компанија ЈАТ основала је 1970-их година туроператора Air Lift, са циљем боље искоришћености ЈАТ-ових авиона, а за туристичке потребе. Бројна предузећа из области друмског саобраћаја оснивају туристичке агенције (Ласта из Београда, Аутосаобраћај из Крагујевца, Аутопревоз из Чачка, Аутопревоз из Врњачке бање, и други).

У процесу транзиције и приватизације долази до пропадања многих реномираних агенција или оне губе дотадашњи статус. Тако поред Путника и Компаса, као агенција које су пословале у претходном периоду, јавља се још неколико већих и реномираних приватних агенција као што су Контики, Аргус, Биг блуе, и многе мање путничке агенције које се баве неким од агенцијских послова. Неке од њих су специјализоване, међутим, много је већи број оних које врше посредничке послове.

Развој агенцијског пословања и све већи број туристичких агенција довели су до формирања првог националног удружења туристичких агенција у Београду 1954. године, а од 1974. године удружење послује под именом YUTA. YUТА окупља више од 350 туристичких агенција, међу којима је највише агенција са седиштем у Београду и Новом Саду. То не изненађује, с обзиром да су ова два градска центра водећа емитивна тржишта у Србији, али и најзначајније рецептивне дестинације у земљи.

 

Остави коментар

Ваш коментар ће бити проверен пре објављивања