Konfučijanizam kao osnova Inicijative Pojas i put

09/12/2019

Autor: msr Mirela Lončar

 

U oktobru 2019. godine NR Kina obeležila je sedamdeset godina od svog osnivanja. Za sedamdeset godina postojanja, NR Kina zabeležila je značajan uspon i postala druga ekonomija sveta. NR Kina pozicionirala se kao značajan regionalni, ali i globalni akter. Osnovno pitanje koje se danas postavlja o NR Kini glasi: kako usmeriti ovu značajnu globalnu silu na najbolji mogući način? (1) Odgovor na to pitanje nalazimo u jednom od najznačajnijih ekonomskih i kulturnih projekata današnjice, koji sprovodi NR Kina, a koji nosi naziv „Inicijativa Pojas i put“. „Inicijativa Pojas i Put“ predstavlja „Novi Put svile“ koji ima za cilj ekonomsku i kulturnu kooperaciju i povezanost Azije, Evrope i Afrike, kako bi se stvorila zajednica sudbine i budućnosti. Cilj „Inicijative Pojas i Put“ jeste oživljavanje civilizacije, tačnije stvaranje inkluzivne globalizacije, koja nosi naziv Globalizacija 3.0. Globalizacijom 3.0. ostvaruje se „Kineski san“ kroz pravila Win-Win situacije, u kojoj će svi biti na dobitku. (2)

 Osnovu i temelj za realizaciju ovog značajnog globalnog projekta nalazimo u konfučijanizmu. Naime, kako zastupaju Nukret Sandal i Džonatan Foks, religija predstavlja značajan faktor koji utiče na politiku i međunarodne odnose. Religija na više načina utiče na međunarodne odnose, a jedan od tih načina jeste religijski identitet. Pored toga, prema autorima Sandalu i Foksu, religija može definisati „pravila igre“, kako bi se ostvarilo određeno ekonomsko savezništvo i politički dogovor. (3)

Kineski identitet je u najvećoj meri oblikovan kineskom kulturom. Kineska kultura je oblikovana sledećim religijama: konfučijanizam, budizam i taoizam. Međutim, korisno je naglasiti da je upravo konfučijanizam imao najveću ulogu u oblikovanju kineske kulture. Konfučijanizam, po nekim autorima, predstavlja religiju, dok prema drugim autorima, konfučijanizam se pre može identifikovati kao političko i socijalno učenje. Ključna puzla u slagalici razumevanja konfučijanizma jeste upravo saznanje koje nam daje prof. dr Miroljub Jevtić. Naime, Jevtić nalazi da je konfučijanizam, socijalno i političko učenje, pre nego religija. Mada je način primene tog socijalnog i političkog učenja dobio formu religije.(4)

Osnivač Konfučijanizma je Konfučije ili Veliki učitelj K’ung. Konfučije je nastojao da širi ideje o pojedincu, porodici, državi i Nebu, kako bi unapredio i poboljšao društvo. Konfučije je isticao da su obrazovanje i negovanje vrlina najpotrebniji, kako bi čovek postao uzvišeni gospodin. Glavna vrednost konfučijanizma je čovečnost, dok porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva. U porodici svaki član ima određenu ulogu i dužnost. Porodica se u konfučijanizmu smatra malom državom, dok država predstavlja proširenu porodicu. Tri glavna elementa države u konfučijanizmu su: narod, božanstvo i vladar. Međutim, narod je glavni i prvi element države. Cilj konfučijanizma jeste stvaranje harmoničnog društva u kome će narod biti zadovoljan. Konfučijanizam je bio državna religija i to u doba dinastije Han. Međutim, u XX veku Mao Cetung je nastojao da iskoreni konfučijanizam, i tada ova značajna religija gubi ulogu koju je imala. Međutim, vrednosti konfučijanizma, kao što su poštovanje porodice, autoriteta, obrazovanje, istorije, tradicije, Neba i Zemlje i dalje oblikuju kineski identitet. (5)

Kao što smo već naveli, NR Kina je u poslednjim godinama dostigla značajan ekonomski uspon i to upravo zbog toga što se vodila vrednostima konfučijanizma. Mada,  ekonomski uspesi i drugih zemalja Istočne i Jugoistočne Azije duguju svoj uspon upravo vrednostima konfučijanizma,  koje su utkane u azijske vrednosti. (6) Isto tako,  jedan od najznačajnijih ekonomskih projekata današnjice koji sporvodi NR Kina, Novi Put svile, tačnije, Inicijativa Pojas i put, zasniva se, takođe, na konfučijanizmu.

Inicijativa Pojas i put prvi put je predstavljena 2013. godine od strane predsednika NR Kine, Si Đipinga. Ova Inicijativa obuhvata 2 krila i to: Ekonomski pojas puta svile i Pomorski put svile za XXI vek. (7) Međutim, najavljena Inicijativa se proširila 2018. godine, kada je NR Kina najavila mogućnost uvođenja i Polarnog puta svile, zbog što veće povezanosti na svetu. (8) Inicijativa Pojas i put ima za cilj ostvarenje i unapređenje Evroazijske kooperacije, inkluzivnosti i saradnje, povezivanjem Azije, Evrope i Afrike, i to po uzoru na drevni Put svile. Inicijativa Pojas i put obuhvata pet nivoa povezanosti i to: povezanost politike, infrastrukture, ekonomije, trgovine i srca ljudi, kako bi se ostvario projekat šest ekonomskih koridora povezanosti.

Ova Inicijativa nastoji da uspostavi novi model globalizacije, koja se naziva Globalizacija 3.0. Globalizacija 3.0 gleda na svet kao na porodicu, tačnije u Globalizaciji 3.0. sve zemlje će pripadati istoj porodici, po uzoru na učenje konfučijanizma. Iako Inicijativa Pojas i put u prvom planu ističe osnaživanje transportnih mreža i infrastrukture, predsednik Si Điping navodi da je krajnji cilj Inicijative zapravo kultura, tačnije stvaranje zajednice zajedničke budućnosti i sudbine. (9) Zajednica zajedničke budućnosti i sudbine obuhvatiće različite civilizacije, kulture i društva, kako bi se ostvarilo harmonično društvo, što je i cilj konfučijanizma. A kako je konfučijanizam, još u vreme drevnog Puta svile imao tolerantan odnos prema različitim kulturama i religijama, kao što su budizam, hrišćanstvo i islam, nalazimo da će konfučijanizam i danas omogućiti sadejstvo različitih civilizacija i kultura radi opšteg cilja. (10) Naime, cilj Inicijative jeste da se inkluzivnom globalizacijom i oživljavanjem civilizacija ostvari Win-Win situacija, kako bi svi bili na dobitku.

Slika br. 1: Prikaz Inicijative Pojas i put, Izvor: sajt Belt and Road Initiative

Pored ekonomske, transportne i infrastrukturne povezanosti i saradnje, Inicijativa Pojas i put zalaže se za unapređenje kulturne i naučne saradnje. Naime, obrazovanje je jedno od ključnih kategorija konfučijanizma i samo obrazovanjem i negovanjem vrlina možemo dostići model uzvišenosti, kako bi na najbolji način služili narodu, koji je ključni element države. U cilju unapređenja kulturne i naučne saradnje, NR Kina, u okviru Inicijative Pojas i put, planira otvaranje velikog broja Instituta „Konfučije“, kao i organizovanje raznih predavanja, razmena studenata itd. Pored toga, Inicijativa Pojas i put plasira i novi vid digitalne povezanosti kroz internet za sve i internet svega. Naime, NR Kina nastoji da bude značajan digitalni lider i radi na digitalnoj ekonomiji, „E-Silk Road“, kao i na unapređenju tehnologije 5G. (11) Inicijativa Pojas i put se u implementiranju interneta za sve vodi učenjem konfučijanizma i interakcijom čoveka i  kompjutera po uzoru na interakciju Neba i Zemlje. (12)

Kako vidimo, vrednosti konfučijanizma su utkane u osnovu Inicijative Pojas i put, kako bi se na najbolji način ostvarila pomenuta Win-Win situacija koja ima za cilj opšti interes. Naime, Win-Win situacija predstavlja deo jezika teorije igara. Teorija igara nastala je sredinom XX veka i obuhvata dve vrste igara. Prva igra jeste konačna, dok je druga igra beskonačna. Prva se igra u cilju pobede i u njoj nalazimo jednog pobednika i jednog gubitnika. Druga se igra radi nastavka igre i u njoj nailazimo na dve moguće situacije. Prva situacija jeste upravo Win-Win situacija, u kojoj su svi na dobitku, dok je druga situacija Lose-Lose situacija, u kojoj svi gube. Možemo reći da se konfučijanizam ponajviše uklapa u vrstu beskonačne igre koja obuhvata Win-Win situaciju, u kojoj su svi na dobitku, upravo iz činjenice da u konfučijanizmu nema nacionalnog interesa već samo opšteg. (13) Služeći se teorijom igara, možemo zaključiti da religija može uspostaviti „pravila igre“ kako bi se ostvario određeni politički dogovor i ekonomsko savezništvo.

Pored svih pozitivnih činjenica o Inicijativi Pojas i put, korisno je naglasiti i izazove koji se mogu pojaviti na putu realizacije ovog značajnog projekta NR Kine. Naime, ruta Inicijative Pojas i put obuhvata mnoge zemlje sa različitim političkim sistemima, kulturama i religijama. Neke od ovih zemalja imaju nerešena politička i društvena pitanja. Isto tako, NR Kina može se suočiti i sa raznim bezbedonosnim pitanjima, pitanjima terorizma, pitanjima integracije Avganistana u rutu Inicijative,   kao i pitanjima moguće dominante uloge NR Kine u mnogim regionima, koji isto tako  predstavljaju interesne sfere drugih velikih sila. Tu pre svega mislimo na zemlje centralne Azije i Balkana. U centralnoj Aziji, Kazahstan i Uzbekistan imaju tople bilateralne odnose sa NR Kinom i ove zemlje su entuzijastično primile vest o investicijama u okviru Inicijative Pojas i put. Ova situacija može usloviti političko i ekonomsko nadmetanje za dominantnu ulogu u regionu centralne Azije od strane NR Kine, Ruske Federacije, Republike Turske kao i SAD i Evropske unije. Dok na Balkanu ključnog partnera NR Kini predstavlja Republika Srbija. NR Kina nastoji da kroz jačanje prisustva u Republici Srbiji ojača svoje prisustvo i na celom Balkanu. Pored toga, Republika Srbija predstavlja „most“ između NR Kine i Evrope. Ova situacija takođe može privući pažnju drugih velikih sila kojima je Balkan interesna sfera.(14) Ono što je svakako bitno pitanje u implementiranju ove Inicijative jeste pitanje SAD, tj. kako SAD gledaju na uspon NR Kine i Inicijativu Pojas i put. (15)

Kako bi se na najbolji mogući način međunarodna javnost upoznala sa benefitima, ali i mogućim posledicama projekta Inicijative Pojas i put, nalazimo da bi što intezivnija međunarodna, naučna i kulturna saradnja bila izuzetno korisna. U okviru nje bi se držala predavanja i konferencije o ovom značajnom globalnom projektu.

Za kraj, navešćemo poslovicu koju je predsednik NR Kine, Si Điping, izgovorio prilikom posete Mongoliji 2014. godine, a koja glasi: „Ako želiš da stigneš brzo, idi sam; ako želiš da stigneš daleko, idi u društvu.“ (16) Upravo ova poslovica, na najbolji mogući način, opisuje svrhu i nameru Inicijative Pojas i put.

Literatura:

 • Lempton, Dejvid M, Slediti lidera rukovođenje Kinom od Deng Sjaopinga do Si Đinpinga, CIRSD, Beograd, 2015.
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet – Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • Sandal Nukhet A. and Fox, Jonathan, Religion in International Relations Theory – Interactions and possibilities, London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2013.
 • Jevtić, Miroljub, Politikologija religije, Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Beograd, 2009.
 • Hubler, Doroti i Tomas, Konfučijanizam svetske religije, Čigoja štampa, Beograd, 2002.
 • Rošker, J, Modern Confucianism and the Concept of „Asian Values“, Asian Studies, IV (XX), 1, 2016, 153-164.
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet; Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet; Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • Dellios, Rosita, Silk Road of the Twenty-first Century: The Cultural Dimension, Asia & Pacific Policy Studies,4, no.2, 2017., pp. 225-236.
 • Paulo, Mireia, China-Europe Investment Cooperation: A Digital Silk Road in Yu Chang, Lilei Song and Lihe Huang (eds.) The Belt & Road Initiative in the Global Arena-Chinese and European Perspectives, Palgrave Macmillan, Springer, Singapure, 2018., pp. 177-206.
 • Vang, Jivei, Kina povezuje svet – Na čemu se zasniva Inicijativa Pojas i put, CIRSD, Beograd, 2018.
 • Dellios, Rosita, Silk Road of the Twenty-first Century: The Cultural Dimension, Asia & Pacific Policy Studies,4, no.2, 2017., pp. 225-236.
 • Jian, Junbo, China in Central Asia and the Balkans: Challenges from a Geopolitical Perspective in Yu Chang, Lilei Song and Lihe Huang (eds.) The Belt & Road Initiative in the Global Arena-Chinese and European Perspectives, Palgrave Macmillan, Springer, Singapure, 2018., pp. 241-262.
 • Lončar, Mirela, Book review, Wang Yiwei, China Connects the World – What’s Behind the Belt and Road Initiative, The Review of International Affairs, The Institute of International Politics and Economics, Belgrade, Vol. LXX, No. 1173, 2019, pp. 77-79.
 • Điping, Si, Priče i kazivanja, Kineska mudrost – prošlost, sadašnjost i budućnost, Albatros Plus, Beograd, 2019.

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja