Marko Kraljević – od istorijske ličnosti do epskog junaka

07/11/2019

Autor: doc. dr Boris Stojkovski

 

Kraljević Marko je, bez sumnje, osoba koja zauzima prvo mesto među epskim junacima srpskog naroda, isto tako je svakako najznačajniji srpski narodni junak, a i u Makedoniji, kao i kod Bugara razvijen je njegov kult kao epskog heroja. Za njega se vezuje prezime Mrnjavčević, kao i za njegovog oca, strica i braću, međutim, to prezime je znatno kasnijeg porekla. Naime, prvi izvor koji navodi ovo prezime je Ruvarčev rodoslov (nastao 1563-1584) u kome je zabeležen i prvi pomen prezimena Mrnjavčević.

O poreklu ove porodice, pak, obaveštava Mavro Orbin u svom čuvenom delu Kraljevstvo Slovena, odnosno Il Regno degli Slavi, koje je štampano prvi put u Pezaru 1601. godine. Orbin piše kako je Mrnjava bio siromašni plemić iz Zahumlja, a čiji su sinovi iz Livna, odnosno su rođeni tamo. Mrnjava je moguće pripadao onom delu srpske vlastele koje je bilo podrška kralju i caru Dušanu u njegovim ratovima sa Bosnom upravo oko Zahumlja. Zbog toga je vrlo moguće i usledila migracija i samog Mrnjave u Srbiju gde se razvila porodica njegovih naslednika koja je dobila prezime Mrnjavčević.

Uspon je porodica doživela upravo u vreme rečenog kralja i cara Stefana Dušana (1331-1355). Oko 1350. godine Vukašin se navodi kao župan Prilepa, dok su istovremeno tekle Dušanove pripreme za pohod na Bosnu. Pet godina docnije car Dušan je iznenada umro, a na vlast je došao njegov sin Uroš u čije vreme je započela dezintegracija moćnog srpskog carstva. Tada na istorijsku scenu krupnim koracima stupaju roditelji i porodica Marka (potonjeg Kraljevića), a i sam Marko ostavlja tragove u savremenim istorijskim izvorima.

Otac mu je, dakle, bio najmoćniji srpski feudalac u doba cara Uroša, Vukašin (Mrnjavčević) koji se krunisao kao kralj od 1365. godine, kada je postao i carev savladar, sa mogućim namerama da zasnuje novu dinastiju nakon careve smrti. Stric Markov, Vukašinov brat, bio je takođe vrlo moćan srpski feudalac, despot Jovan Uglješa, gospodar Sera. Oba brata su, dakle, upravljali velikim delom Makedonije. Majka mu se zvala Jelena (u dokuemntima kao Aljena, Alena, a docnije  epskoj tradiciji dobija ime Jevrosima) i bila je po poreklu potpuno nepoznata vlastelinka. Žena despota Uglješe, Jelena (u monaštvu Jefimija) bila je prva srpska pesnikinja i ostavila je dubok trag na srpsku kulturu.

Za Marka se smatra da je rođen oko 1335. godine, mada preciznih podataka i nema. Prvi podatak o njemu je vezan za poslanstvo u Dubrovnik 1361. godine. Oni pokazuju da je vrlo rano Marko bio čovek od poverenja cara Uroša, jer mu je povereno da vodi ovo izaslanstvo sa namerom da počnu mirovni pregovori Srbije i Dubrovnika zbog rata koji je nedavno izbio. Iako bez sklopljenog mira, Marko se ipak vratio sa određenim uspesima, pre svega sa oslobođenim prizrenskim trgovcima i založenim porodičnim srebrom koje je ostalo od njegovog oca.

Ovo je, dakle, prvi sigurni pisani trag o Marku u savremenim istorijskim izvorima. Postoji i natpis iznad ulaza crkve u Tikvešu koji svedoči o upraviteljima te oblasti – Nikoli i nekom Marku – iz 1356. godine, ali ne postoji niti jedan pouzdan podatak o tome da li je u pitanju sin Vukašinov. Povelja kralja Vukašina Dubrovniku 5. aprila 1370. godine je još jedan rani istorijski izvor koji svedoči o Marku, jer se u njoj pominju pored samoga kralja i kraljica Aljena (Aljena) kao i sinovi Marko i Andrijaš. Oktobra 1370. godine nastao je natpis u Ohridu o kralju Marku, ali je teško utvrditi njegovu autentičnost i značaj ovog samog natpisa. Mogao bi svakako da razjasni kada je Marko krunisan za mladog kralja, međutim, istovremeno otvara i niz nedoumica.

Vukašin je svakako želeo za svog sina i odgovarajuću suprugu. U tu svrhu pokrenuta je inicijativa da se dogodi i Markova ženidba devojkom iz hrvatske velikaške porodice Šubića. Ta devojka se nalazila u to vreme na dvoru bosanskog bana Tvrtka Kotromanića, koji je imao zadatak da je dobro uda. Kada je ideja o njenoj udaji za Marka počela da se realizuje, a pokazala se i spremnost Tvrtka za pomoć, usledio je papski protest zbog udaje za filio magnifici viri Regis Rascie scismatico. Iz ovog dokumenta se vidi, sa jedne strane, da je Vukašin međunarodno priznat za kralja, ali i da je papa bio žestoko protiv ovog braka. Pisao je Tvrtku, a vršio je pritisak na Bosnu preko Lajoša Velikog, ugarskog kralja i sizerena bosanskog vladara. Ova ideja je, dakle, propala i usledila je Markova ženidba Jelenom Hlapen, ćerkom gospodara Bera i Vodena Radoslava Hlapena.

Vukašin, kao i njegov sin, bili su deo koalicije usmerene protiv velikaša Nikole Altomanovića. Usledile su u prvoj polovini 1371. godine opsežne pripreme za napad na Nikolu Altomanovića, ali je usledilo odustajanje od ovog pohoda. Vojska kralja Vukašina je morala da skrene na istok, a usledila je potom i Marička bitka 26. septembra 1371. godine. Marko je ostao bez oca i strica, Srbija bez najmoćnijeg feudalca, a Osmanlije su ostvarile odlučnu pobedu. I Vizantija je postala turski vazal, a zemlje kralja Vukašina i despota Jovana Uglješe su razdelili u najvećoj meri okolni feudalci.

Marko je tako postao naslednik krune svoga oca. Po tituli bio je kralj Srbije, a u stvari gospodar Prilepa i okoline. Marko je za svega nekoliko godina prešao put od naslednika trona do oblasnog gospodara, od mogućeg rodonačelnika nove dinastije, budući da je uskoro posle Maričke bitke umro bez dece i car Uroš, do lokalnog feudalca čiju titulu nije priznavao niko u okolini. Brat Andrijaš bio je gospodar Markovog dela oblasti sa majkom monahinjom Jelisavetom, sa kojom je Andrijaš i delio vlast, dok je drugi brat Dmitar sa njim boravio. Marko je postao turski vazal nakon 1371. godine, ali se ne zna kad i kako, kao ni pod kojim uslovima. U kontekstu feudalne razdrobljenosti negdašnjeg Carstva, Marko je bio jedan od feudalaca i gospodara teritorija na području Makedonije. Bio je potpuno nezavisan gospodar svoje oblasti, a kovao je i svoj novac na kome su bili sledeći natpisi:

VЬHA/BABLGOV/ѢRNIKR/ALЬMA/RKO

i

BLGO/VѢRNI/KRALЬ/MARKO

Obe ove titule, i U Hrista blagoverni kralj Marko, kao i Blagoverni kralj Marko, pokazuju da nema nikakve teritorijalne niti etničke odrednice, te da je Marko bi svestan faktičkog stanja na terenu, i da je kruna koju je nasledio od oca bila u suštini mrtvo slovo na papiru, te da ga za kralja Srbije niko nije ni priznavao.

Uz Konstantina Dragaša, Hlapena, Balšiće i još neke velikaše, bio je potpuno samostalan od kneza Lazara, koji je bio najugledniji srpski vladar postmaričkog doba i osnivač Moravske Srbije. Bez podataka su izvori o Marku i Kosovskoj bici, odnosno njegovom odnosu sa knezom Lazarom i celokupnim pitanjem sukoba sa Turcima u periodu oko Kosovske bitke. Bez podataka su izvori i o Marku i drugim srpskim velikašima do 1393. godine, njihov odnos do tog trenutka ostaje za istoričare apsolutno nepoznat.

Za Marka se vezuje i jedna zanimljiva epizoda, odnosno ljubavni trougao. Za njega saznajemo iz zapisa dijaka Dobre, koji je zapisao sledeće:

Slava sьvršitєlю bogѹ vь vѣkы, aminь, a҃mnь, a҃m. Pыsa sє si kniga ѹ Porѣči, ѹ sєlѣ zovomь Kalѹgєrєcь, vь dьnы blagovѣrnago kral Marka, ѥgda ѿdadє Ѳodoru Grьgѹrovѹ žєnѹ Hlapєnѹ, a ѹzє žєnѹ svoю prьvovѣnčanѹ Ѥlєnѹ, Hlapєnovѹ dьщєrє.

U savremenom srpskom prevodu ovaj zapis bi glasio:

Pisa se ova knjiga u Poreči, u selu zvanom Kaluđerac, u dane blagovernoga kralja Marka, kada dade Todoru, Grgurovu ženu Hlapenu, a uze ženu svoju prvovenčanu Jelenu, Hlapenovu kćer. 

 

Marko je dakle za ljubljavnicu uzeo Todoru, Grgurovu ženu, a oterao svoju zakonitu venčanu ženu Jelenu Hlapen. Međutim, u nekom trenutku poželeo je da se pomiri sa Jelenom, koja je pobegla svom ocu na dvor. Uzevši u obzir da su zemlje Jeleninog oca bile susedne Markovim, ovo bračno izmirenje imalo je i ozbiljnu političku pozadinu. Uslov za trajan mir sa Radoslavom Hlapenom i sigurnost južnih granica bila predaja Todore Grgurove Radoslavu Hlapenu i potom se i zbilo pomirenje sa Jelenom. Taj događaj je očigledno jako odjeknuo jer je dijak Dobre smatrao značajnim da to pomene.

Usledio je 1393/4. godine sastanak Bajazitovih vazala u Seru na kome su bili i vizantijski car Manojlo II Paleolog, kao i verovatno sam Marko. Nakon ovog sastanka usledila je podela za ili protiv Bajazita. Marko je ostao uz osmanskog sultana i svog gospodara, a Andrijaš i Dmitar su se odmetnuli i otišli iz svojih zemalja. Mrnjavčevići su se tako našli u dve države kao vazali i to je postala paradigma srpskog naroda od kraja XIV do početka XX stoleća. Dmitar i Andrijaš su se prvo zatekli u Dubrovniku, gde su uzeli svako svoj deo koji su ulazili u poklad kralja Vukašina. Postali su prvi srpski plemići u Ugarskoj, Dmitar se posebno isticao gotovo dve decenije u službi kralja Žigmunda Luksemburškog. Više puta je vodio ugarska poslanstva  u Dubrovnik, bio je i kastelan Vilagošvara i župan Arada. Dmitar je čak ušao i u sukob sa Žigmundom jer krade stoku i čini naselja na posedima Stefana Lošoncija 1407. godine.

Marko, sa druge strane, iako nema podataka o njegovim aktivnostima, bio je izvesno veran vazal Bajazita, što je uticalo i na njegove poslednje dane. Usledio je sukob vlaškog vojvode Mirče sa Bajazitom i hrišćanski napad na Turke. Odmazda osmanskog sultana i pohod na Rovine 1395. godine završili su se upravo bitkom kod ove tvrđave. Ishod bitke je dobro poznat, vlaški vojvoda Mirča Hrabri odbio je turski napad. U pomoć su mu došli i kralj Žigmund sa svojom vojskom, u kojoj su bili Dmitar i Andrijaš Mrnjavčević. Ovaj potonji je poginuo na Rovinama, baš kao i njegov brat kralj Marko. Uz njega je i Konstantin Dejanović Dragaš, još jedan srpski velikaš, položio život na osmanskoj strani. Ova pogibija dvojice braće u istoj bici, na suprotnim stranama, postala je slika položaja Srba, uklještenih među imperijama.

Pogibiju kralja Marka slikovito i rečito opisao je biograf despota Stefana Lazarevića, koji se junački borio uz Marka na Bajazitovoj strani. Evo šta Konstantin Filozof kaže:

Posle ovoga zamisli ovaj gordi i veličavi (car Bajazit) rat protiv Ugrovlaha; i podigavši se sa svima silama svojim dođe i prešavši Dunav 6903 (1394) sukobiše se u bitkama sa velikim i samodržavnim vojvodom Jovanom Mirčom, u kojima je bila neiskazana množina krvi prolivena. Tada pogiboše kralj Marko i Konstantin. A tu se, u ovoj bici, nađe sa ovim gospodarima i knez Stefan o kome mi govorimo. Jer svi ovi behu sa Ismailjćanima, ako i ne po (svojoj) volji, a ono po nuždi, tako da kažu za blaženog Marka da je rekao Konstantinu: Ja kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom ratu. Vrativši se svojoj kući, car (Bajazit) izmiri se sa njima.

Na ovaj je način kraj našao Marko Mrnjavčević, srpski kralj i feudalni oblasni gospodar. Centar njegove države bio je Prilep, a ostaci tvrđave poznate kao Markove kule postoji i danas. Podigao je Markov manastir, odnosno manastir posvećen Svetom Dimitriju 1377. godine, a sačuvan je i ktitorski natpis koji svedoči o tome da je baš kralj Marko sagradio ovu svetinju:

A(zь) vь H(rist)a B(og)a bla(govѣ)rьni kral(ь) Marko sьz(ь)dah(ь) i pop(i)s(a)hь (sы) božestvni hram(ь)

Međutim, vremenom je kralj Marko postao Marko Kraljević, najznačajniji srpski epski junak. Kada se analiziraju pesme i predanja, Marko je u suštini i pozitivna i negativna ličnost. Neprilike sa ženama i preljubništvo su imali koren u zapisu dijaka Dobre, zbog čega se u nekim pesmama Marko pojavljuje kao naprasit i izrazito negativan lik. Junaštvo i borba za veru, pak, elementi su koje je u tradiciju izgleda uneo Konstantin Filozof, rečima koje je pripisao Marku. Odnos sa braćom, pak, reflektuje se kao sukob sa njima u epici. Dakle, svi elementi Markovog prikaza u ciklusu narodnih pesama posvećenih njemu mogu se u osnovi naći u savremenim srednjovekovnim izvorima.

Posve je zanimljiv jedan likovni prikaz koji je dao nemalo zanimljivih podataka, a koje su ušle u epsku pesmu. Naime, na Markovoj glavnoj zadužbini prikazan je patron manastira Sveti Dimitrije i to kao vitez na konju šarcu koji nosi buzdovan šestoperac. Ovaj živopis je završen do 1377. godine. Potpuna metamorfoza u epskog junaka, kao i brojni književni toposi su se desili i Marko je od oblasnog gospodara postao vodeći srpski narodni epski heroj.

Kao Krali Marko našao je mesto i u bugarskoj epici, gde se pojavljuju narečnici, samodiva Vila, krilati konj Šarkolia kao i brojni ostaci paganskog kulta. Treba reći i da je deo ovih pesama nastao na tlu Makedonije, tako da je kult ovog junaka izuzetno razvijen i na tlu gde je sam Marko i bio gospodar.

Tokom vekova on je postao prava srpska nacionalna inspiracija i razvio se njegov kult čak i kod Srba u Dalmaciji, te je Marko Kraljević prikazan čak i u nemačkim i italijanskim zapisima kao nekakav Herkul dalmatinskih gorštaka, Morlaka, odnosno Srba. Ističe se i podatak da su 1574. godine prvi put u Splitu svi pevali o Kraljeviću Marku, kako je zabeležio Vicko Solitro 1844. godine. Ivan Tomko Mrnavić, Šibeničanin i bosanski biskup, pored rimokatoličkog kulta Svetog Save, razvio je svojevrstan i rimokatolički kult Marka Mrnjavčevića tražeći čak vezu između njegovog prezimena Mrnavić sa Mrnjavčevićima od kojih je pokušao izvesti poreklo. Zaista, i među rimokatoličkim slovenskim življem u Dalmaciji u ranom novom veku razvio se kult Marka Kraljevića.

Svoj trag ostavio je i u umetnosti, jer su ga portretisali Mina Karadžić, ćerka Vuka Stefanovića Karadžića, koji je i sakupio pesme o samom Marku Kraljeviću, zatim veliki Đura Jakšić, znameniti češki slikar koji je boravio među Srbima sa obe strane Save i Dunava – Vladislav Titelbah, onda Novak Radonić, a izvajao ga je i čuveni Ivan Meštrović. Sve je ovo učinilo lik Marka Kraljevića besmrtnim u srpskom nacionalnom epu i sećanju.

 

Komentari

Niki Niki

Super sastav

Kiki Kiki

Slazem se

Ostavi komentar

Vaš komentar će biti proveren pre objavljivanja