Ko je ko

Bojan Panaotović, direktor i glavni i odgovorni urednik

tel. 021 520 444 e. pošta: direktor@kcns.org.rs

 

Sunčica Marković, pomoćnik direktora

tel. 021 528 972 e. pošta: suncica.markovic@kcns.org.rs

 

Redakcija filmskog programa

Đorđe Kaćanski, urednik filmskog programa i festivala Euro-in film

tel. 021 528 346 e. pošta: filmkcns@gmail.com

 

Redakcija scenskog programa

Simon Grabovac, urednik scenskog programa i Internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra

tel. 021 423 770  e. pošta: infantfestival@gmail.com, simon.grabovac@kcns.org.rs

 

Izdavačka delatnost

Alen Bešić, urednik časopisa za književnost i teoriju „POLJA“     

tel. 021 524 584  e. pošta: casopispolja@gmail.com ; polja@neobee.net

 

Redakcija govornog programa

Nedeljko Mamula, urednik književnog programa

tel. 021 524 584  e. pošta: kckultura@gmail.com; tribine@kcns.org.rs

 

Đorđo Sladoje, urednik govornog programa

tel. 021 524 584

 

Američki kutak ( Petra Drapšina 3)

Milica Rašković, šef odeljenja multimedijalnih i multijezičkih projekata   

 tel. 021 4722 840 e. pošta: novisad@americancorners.rs

 

Redakcija likovnog programa

Tatjana Novaković Ostojić, urednik likovnog programa u galeriji Likovni salon

tel. 021 529 235  e. pošta: lskcns@gmail.com

Maja Erdeljanin, urednik programa u Malom likovnom salonu

tel. 021 525 120  e. pošta: maja.erdeljanin@kcns.org.rs, mls@kcns.org.rs

Redakcija muzičkog programa

Vesna Kaćanski, urednik muzičkog programa i Novosadskog džez festivala

tel. 021 527 852  e. pošta:  vesna.kacanski@kcns.org.rs, music@kcns.org.rs

Dizajner

Ksenija Čobanović 

tel. 021 522-736  e. pošta: ksenija.cobanovic@kcns.org.rs

Marketing

mr Mirsad Avdić, marketing menadžer 

 tel. 021 528 972 e. pošta: mirsad.avdic.ns@gmail.com, mirsad.avdic@kcns.org.rs

Sekretar Kulturnog centra

Snežana Komar     

tel. 021 528 972  e. pošta: snezanakomar@yahoo.com

 

Odnosi s javnošću

 

Miljana Kozarov

 

tel. 021 528 972  e. pošta: press@kcns.org.rs, presskcns@gmail.com

 

O r g a n i z a c i j a

Vasa Timotijević, organizacioni i tehnički poslovi

tel. 021 528 972  e. pošta: smvasa@hotmail.com

Zoran Dokić, organizator   

tel. 021 527 852  e. pošta: dokiczoran@yahoo.com

 

 

P r o g r a m s k e    s l u ž b e

Sibina Rukavina, sekretar programa     

tel. 021 528 972  e. pošta: sibinans@gmail.com

 

Milja Petrović, sekretar redakcije časopisa ‘POLJA’   

 tel. 021 528 972  e. pošta: casopispolja@gmail.com

J a v n e    n a b a v k e

 

Milan Martinović,  službenik za javne nabavke  

tel. 021 522 736

A d m i n i s t r a c i j a

Aleksandra Spasojević, šef računovodstva   

Violeta Petrović, blagajnik

Vukosava Lončar, knjigovođa 

tel. 021 525 539  e. pošta: racunovodstvo@kcns.org.rs ; sanja.spasojevic@kcns.org.rs

 

U p r a v n i   o d b o r   K C N S

predsednik Upravnog odbora KCNS – Davor Pereula

članovi Upravnog odbora KCNS– Mirela Novaković, Dane Tabš, Lenka Erdelj, Jelena Bižić, Ksenija Čobanović, Snežana Komar

 

N a d z o r n i   o d b o r   K C N S

predsednik Nadzornog odbora KCNS – Nemanja Novaković

članovi Nadzornog odbora KCNS – Vesna Babić, Zoran Dokić